PISOS SOCIALS ESTADES TEMPORALS CÀRITAS

TITULARITAT: CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:


DESCRIPCIÓ: Servei residencial compartit per a persones en risc d’exclusió social que ja tenen iniciat un procés de promoció i reinserció social i que tenen possibilitats a mitjà termini d’accedir a un recurs d’habitatge alternatiu i/o normalitzat. A través del model housing led (centrat en l’habitatge) aquest s’utilitza com a eina fonamental d’intervenció davant situacions diverses d’exclusió social. L'objectiu és estabilitzar els seus processos personals, garantir necessitats bàsiques i disposar d’un temps suficient per construir un futur més estable i aconseguir un habitatge autònom. L’estada és temporal, amb un màxim de 2 anys. Actualment, compta amb 11 places al pis de Ciutadella i 8 places al pis de Maó.

DESTINATARIS: Persones soles o famílies monoparentals en risc d'exclusió residencial i en situació de vulnerabilitat social. Han de ser persones amb unes mínimes possibilitats i disposició a seguir un itinerari i un pla d’intervenció, que puguin conviure amb altres persones que estan en situacions semblants i que no tenguin problemes d’estabilitat emocional i/o greus trastorns psíquics o problemes d’addiccions no controlades que dificultin el procés d’intervenció i la convivència amb els altres residents.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: A través de l'Acció de Base de Càritas i derivades dels SSCB o altres entitats socials.

PUNTS D'ATENCIÓ: Oficines de Càritas a
 
  • Maó: C/Santa Eulàlia, 83. Tel. 971361001
  • Ciutadella: C/Fivaller, 20. Tel. 971481137/40
WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA:

www.caritasmenorca.org