SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL - CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:
C/ Degollador, 54. CP 07760 Ciutadella. Tel. 971480604 serveissocial@ajciutadella.org

DESCRIPCIÓ: Presta atenció i suport a les necessitats bàsiques, cobrint l'alimentació i la higiene. Tant el servei d'higiene com el d'aliments no són d'ús exclusiu per a les persones sense sostre, també en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques. D'altra banda, es dóna suport a la inserció de les persones residents a la Casa des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats.

DESTINATARIS: Persones que compleixin els requisits següents:

  • Estar empadronat a Ciutadella
  • Ser major d’edat (18 anys) o menor si estan acompanyats del seu de tutor legal
  • Signar voluntàriament el contracte acord per a la convivència
  • Acceptar i respectar la normativa general del centre i l'itinerari que s'acordi
  • Absència d'ingressos econòmics provinents del treball o de prestacions públiques

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Per derivació dels tècnics dels Servei Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de l'Ajuntament

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament de Ciutadella

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajciutadella.org