SERVEI RESIDENCIAL D'INSERCIÓ SOCIAL - CASA D'ACOLLIDA

TITULARITAT: Ajuntament de Maó

ADREÇA I DADES DE CONTACTE
:
C/ des Negres, 41. CP 07701 Tel. 971356700 serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: La seva finalitat és acollir temporalment persones transeünts i persones sense llar per al desenvolupament d'actuacions i serveis tendents a l'acollida, prevenció, atenció, promoció i inserció social des d'una perspectiva global treballant amb itineraris individualitzats. Presta els seus serveis els 365 dies de l'any i disposa d'una habitació adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Presta atenció i suport bàsics, mitjançant els següents serveis:
 

 • Allotjament, amb l'objectiu de facilitar un lloc on pernoctar a tota persona que tengui la condició d'usuari/ària.
 • Menjador, destinat a cobrir les necessitats d'alimentació: berenar, menjar i sopar, de les persones allotjades al centre sense perjudici que pugui cobrir necessitats puntuals i d'altres situacions d'emergència que els SSCB de Maó valorin, amb l'informe previ de la TS i autorització de l'òrgan competent en aquesta matèria.
 • Higiene: neteja, dutxes, roberia i bugaderia: Inclou la neteja de la casa, dutxes, roberia per cobrir les necessitats de roba i calçat de les persones usuàries i bugaderia. També en poden fer ús les persones amb domicili però que tanmateix tenen dificultats per a la cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.
 •  
DESTINATARIS: Majors d’edat en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones transeünts en situació de desarrelament que no estan empadronades a Maó i amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
 • Persones sense llar empadronades a Maó sense domicili estable adaptat a la seva situació personal amb manca de recursos personals i econòmics per fer front a la seva situació.
 • No necessitar ajuda per al normal desenvolupament personal.
 • No patir malaltia psíquica que requereixi atenció periòdica de professionals.
 • Acceptar voluntàriament la seva condició de persona usuària del Centre Residencial mitjançant la signatura del contracte acord per a la convivència.
 • No percebre una pensió o un altre tipus de prestació econòmica periòdica d'igual o superior quantia a una pensió no contributiva.
 • Les condicions d'admissió a la Casa d'Acollida estan orientades pels criteris d'urgència i necessitat.