PISOS SOCIALS D'ESTADA TEMPORAL

TITULARITAT: AJUNTAMENT DE MAÓ

ADREÇA I DADES DE CONTACTE: Cós de Gràcia, 28. 07702 Maó. Tel. 971 356700. Fax 971354204. serveissocials@ajmao.org

DESCRIPCIÓ: Gestió de quatre habitatges de protecció pública amb l'objectiu de cobrir les necessitats d'habitatge transitòries i en situació d'emergència de les persones del municipi en situació d'especial protecció, siguin persones soles o unitats familiars.

DESTINATARIS: Persones majors d'edat, empadronades al municipi, en situació d'emergència i en risc d'exclusió residencial.

PUNTS D'ATENCIÓ: SSCB de l'Ajuntament

WEB DE LA PRESTACIÓ O PROGRAMA: www.ajmao.org

OBSERVACIONS: Les persones beneficiàries dels habitatges socials participen de forma voluntària en un pla d'intervenció definit pel personal tècnic dels SSCB. El període d'estada és de sis mesos amb possibilitat de pròrroga.