SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DELS AJUNTAMENTS

TITULARITAT: MUNICIPAL

ADREÇA I DADES DE CONTACTE:


DESCRIPCIÓ: Detectar les situacions de risc i de necessitat personal i/o familiar relacionades amb la manca d'habitatge i l'exclusió residencial valorant i fent el diagnostic social des d’una perspectiva interdisciplinària, que es fa a peticio´ de la persona usua`ria, del seu entorn familiar/social o a peticio´ d’altres serveis, oferint informacio´, orientacio´ i assessorament amb relacio´ als drets i els recursos socials i econòmics quant a la cobertura d'aquesta prestació bàsica garantida com és l'accés a un habitatge.

DESTINATARIS: Qualsevol persona i/o família resident al municipi que es trobi en una situació de necessitat social i que pateixi entre les seves mancances una possibilitat real d'exclusió residencial.

ACCÉS A LA PRESTACIÓ: Directament o per derivació tècnica d'altres serveis o entitats que coneguin la situació.

PUNTS D'ATENCIÓ: Serveis Socials Comunitaris Bàsics i Oficines d'Atenció Ciutadana

WEBS: