Lloguer d'habitacions per a treballadors temporals

Davant la complicada situació del mercat de lloguer a Menorca en general, molta gent té dificultats per poder accedir a un habitatge de lloguer. Un dels col·lectius que més dificultats troba en aquests moments és el dels treballadors temporals que venen a Menorca a fer la temporada d'estiu i necessiten un habitatge per un període que pot ser de 4-8 mesos. Conscients d'aquesta problemàtica, el Consell Insular de Menorca ha decidit oferir aquest lloc com a tauler d'anuncis, per contribuir a posar en contacte d'una manera àgil treballadors que cerquen una habitació temporal amb persones que estan disposades a oferir una habitació compartint les despeses de l'habitatge. També hem creat un espai per als treballadors que necessiten trobar altres treballadors per llogar un habitatge i compartir despeses.

COM ES REGULA EL LLOGUER D'HABITACIONS?

Es considera que el contracte de lloguer no està sotmès a la LAU i que es regeix per les disposicions generals del Codi civil quant a obligacions i contractes (articles de 1.088 a 1.314) i pel que disposin les parts en el contracte. També s'ha de tenir en compte que en tot allò que les parts no hagin previst expressament en el contracte s'aplica el que digui el Codi civil quan a la regulació dels lloguers de finques urbanes i rústiques (articles de 1.546 a 1.582).

Igual que el contracte de lloguer d'un habitatge, la renda del contracte d'habitació tributa a l'IRPF com a rendiment de capital immobiliari.

    Certificat d'eficiència energètica: és suficient amb la simple exhibició i posada a disposició de l'arrendatari d'una còpia d'aquest certificat.


CONSELLS A L'HORA DE FORMALITZAR UN CONTRACTE DE LLOGUER D'HABITACIONS

 Convé regular específicament l'habitació concreta que es lloga i si es permet l'ús o no d'altres espais comuns de l'habitatge (sobretot sala d'estar, bany i cuina) i com es regula aquest dret.

 Convé regular si l'habitació només pot ser habitada pel llogater exclusivament o es permet que eventualment (i per quants dies, si s'escau) hi pugui estar una altra persona.

 Convé regular exactament si el preu de la renda acordat inclou les despeses de subministrament de llum i aigua o no, així com si el llogater té accés a altres subministraments com Internet o telèfon i com es pagarà si s'escau.

 La duració del contracte ha de ser la pactada per les parts i el contracte acaba quan s'esgota el termini acordat sense necessitat de requeriment.

 Es pot pactar en el contracte la possibilitat del llogater de desistir del contracte regulant el termini de preavís necessari. També es poden pactar penalitzacions en el cas de desistiment anticipat o en el cas d'incomplir el termini de preavís. Si aquest tema no està acordat expressament en el contracte, el llogater no té aquesta facultat de desistir.

 El contracte d'habitació no regula cap limitació a la puja de la renda, per tant és aconsellable pactar en el contracte la puja o no de la renda passat un temps determinat i en quina quantia.

 És aconsellable pactar en el contracte si s'exigirà o no el pagament anticipat d'una o més mensualitats de la renda.

 Convé pactar expressament la responsabilitat de la neteja de l'habitació i com es regula l'aportació i neteja de la roba de llit.

 En el contracte de lloguer d'habitació està permès el subarrendament a falta de pacte en contra en el contracte. Per tant, és important excloure expressament en el contracte la facultat de subarrendament o condicionar-la al consentiment per escrit del propietari.

 Es pot pactar lliurement la constitució o no de fiança, l'import i l'actualització.

 S'aconsella establir que el llogater és l'únic responsable dels béns i pertinences pròpies que porti a l'habitació a fi d'evitar conflictes.

 També és recomanable pactar unes normes mínimes de convivència, com ara respectar els horaris de descans, afluència de persones, renou, horaris d'ús de cuina (si n'hi ha), etc., per tal d'evitar conflictes d'interpretació. Així mateix, un inventari detallat del contingut de l'habitació ajudarà a evitar problemes a l'hora de finalitzar el contracte.

MODEL DE CONTRACTE DE LLOGUER D'HABITACIONS

MODEL DE CONTRACTE

TAULER D’ANUNCIS:

Si vols publicar un anunci oferint una habitació clica aquí
Si vols publicar un anunci demandant una habitació clica aquí
Si vols publicar un anunci per compartir un habitatge clica aquí
Si vols accedir al tauler d'anuncis per veure les ofertes, demandes i peticions per compartir clica aquí:

OFERTES DEMANDES COMPARTIR